ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Fény és Siker Bt. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a tudatossagivannal.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

 • Név: Fény és Siker Bt.

 • Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 189. 5. em. 32.

 • Postai cím: 1091 Budapest, Üllői út 189. 5. em. 32.

 • Cégjegyzékszám: 01-06-793291

 • Adószám:26306708-1-43

 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • E-mail cím: fenyoivan@yahoo.com

 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Fenyő Iván

 • Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  fenyoivan@yahoo.com

 • Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06309904606

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások: a Szolgáltató két Facebook csoportban heti rendszerességgel jelenít meg tartalmakat (főként videókat) melyek közül az Összekapcsolódás Ivánnal című Facebook csoport a meditációban segíti a tagokat, a Felolvasás Ivánnal című csoport pedig lelki tanítók írásainak felolvasásával és elemzésével, magyarázásával támogatja a tagokat. A Facebook csoportban való tagságért a Megrendelő havi előfizetéses díjat fizet.

A két Facebook csoport:

Összekapcsolódás Ivánnal:

https://www.facebook.com/groups/1621596548032443/

Felolvasás Ivánnal:

https://www.facebook.com/groups/527453791302016

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a fentebb említett anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Fény és Siker Bt., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Fény és Siker Bt. egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a tudatossagivannal.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található rendelési lap kitöltésével, és a „Fizetés” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje. A Fizetés gomb lenyomása utána a Tag az OTP Simplepay kártyás fizetés oldalára kerül, ahol a kártyaadatai megadásával teljesíti a havi előfizetés összegét.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Az elektronikus levél tartalmazza az előfizetés lemondásához szükséges tájékoztatást és a lemondási linket is, melyre kattintva törölheti a jövőbeli kártyaterheléseket a tag. Ezzel egyetemben a kifizetett hónap lejárta után a Tag eltávolításra kerül az előzőleg előfizetett Facebook csoportból.

6) Az előfizetési díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi  megbízási díjra jogosult  és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza.  A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. cégjegyzékszám: 01-09-174466 adószám: 24386106-2-42) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Mobil Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarlo-aff weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A Fizetés gomb lenyomása után  a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az előfizetés lemondása:

Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Az elektronikus levél tartalmazza az előfizetés lemondásához szükséges tájékoztatást és a lemondási linket is, melyre kattintva törölheti a jövőbeli kártyaterheléseket a tag. Ezzel egyetemben a kifizetett hónap lejárta után a Tag eltávolításra kerül az előzőleg előfizetett Facebook csoportból.

8) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9) Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az elektronikus levélben szereplő linken (Előfizetés lemondása szövegre kattintva) keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a fenyo.ivan.management@gmail.com emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

10) Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

11) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

12) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a tudatossagivannal.hu weboldal (illetve a két Facebook csoportban közzétett videók, egyéb anyagok), annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

14) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16) Ismétlődő fizetésre vonatkozó információk:

A Fény és Siker Bt. havidíját bankkártyával tudod kifizetni. Ehhez az OTP SimplePay szolgáltatását vesszük igénybe, tehát 100%-ig megbízható.

A bankkártya adataidat nem ismerjük és nem is tároljuk, hiszen egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan továbbítjuk a banknak. A tagságod időtartama alatt a tagdíjat a csoportos beszedési megbízáshoz hasonlóan automatikusan tudod rendezni, bankkártyádról a havidíj automatikusan kerül havonta levonásra.

A tagságot egyébként bármikor lemondhatod akár a lemondási linkre kattintva, akár emailben, akár telefonon, nincs hűségidő és nincs hosszútávú elköteleződés sem. Addig maradsz tag, ameddig profitálsz a tanácsainkból és az általunk nyújtott szolgáltatásokból.


Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban sf.pilatgabor.hu kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

17) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18) Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: fenyo.ivan.management@gmail.com A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője:Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

19) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

C-Host Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29., adószám: 23358005-2-43, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961790).

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://tudatossagivannal.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon.

 1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)